fbpx
Drill
DrillFree app for iPhone
Pobierz

Warunki korzystania z aplikacji Drills

Pobierając aplikację Drill ze sklepu lub strony internetowej oraz ewentualne jej aktualizacje (zgodnie z tym Umową Licencyjną), wyrażasz zgodę na podleganie wszystkim warunkom i zasadom tej Umowy Licencyjnej oraz jej akceptację.

Nasza aplikacja została stworzona przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Wszystkie sesje treningowe z naszą aplikacją muszą odbywać się z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu treningowego w bezpiecznym środowisku. Upewnij się, że ukończyłeś kursy treningowe przed rozpoczęciem korzystania z naszej aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za kontuzje odniesione podczas treningu z bronią. Prosimy, nie powtarzaj ćwiczeń, jeśli nie jesteś pewien siebie i swoich umiejętności.

Strony tej Umowy Licencyjnej nie mogą zawierać zasad dotyczących korzystania z aplikacji, które są sprzeczne z najnowszymi Warunkami Korzystania ze sklepu App Store i Play Market. Drill App potwierdza, że miało możliwość zapoznania się z wymienionymi warunkami i niniejsza Umowa Licencyjna z nimi nie koliduje. Wszelkie prawa nie wyraźnie przyznane Tobie są zastrzeżone.

APLIKACJA

Drill (dalej: Aplikacja) to oprogramowanie stworzone i dostosowane do urządzeń mobilnych, które pomaga użytkownikom z całego świata w praktykowaniu ich umiejętności strzeleckich oraz tworzeniu i uczestniczeniu w wyzwaniach innych użytkowników. Aplikacja jest używana do treningów strzeleckich oraz suchych treningów i wyzwań strzeleckich.

ZAKRES LICENCJI

2.1. Otrzymujesz nieprzenoszalną, nieekskluzywną, nienależną sublicencjobiorcy licencję na instalowanie i korzystanie z aplikacji na wszystkich produktach marki Apple, które posiadasz lub kontrolujesz (Użytkowniku), zgodnie z Regułami Użytkowania opisanymi w tej sekcji oraz Warunkami Korzystania ze sklepu App Store. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostęp i korzystanie z aplikacji przez inne konta związane z Tobą (Użytkownik, Kupujący) odbywa się za pośrednictwem funkcji Family Sharing lub zakupu zbiorowego.

2.2. Ta licencja będzie również dotyczyć wszelkich aktualizacji aplikacji dostarczonych przez Licencjodawcę, które zastępują, naprawiają i/lub uzupełniają pierwotną aplikację, chyba że dla takiej aktualizacji zostanie udostępniona odrębna licencja, wówczas warunki tej nowej licencji będą obowiązywać.

2.3. Nie możesz udostępniać ani udostępniać aplikacji osobom trzecim (chyba że jest to dozwolone przez Warunki i Zasady oraz za uprzednią pisemną zgodą), sprzedawać, wynajmować, pożyczać, dzierżawić ani w inny sposób rozpowszechniać aplikacji.

2.4. Nie możesz odwracać, tłumaczyć, rozkładać na części, integrować, dekompilować, usuwać, modyfikować, łączyć, tworzyć pochodnych prac ani aktualizacji, dostosowywać ani próbować wyprowadzić kod źródłowy aplikacji lub jego części.

2.5. Nie możesz kopiować (za wyjątkiem przypadków wyraźnie uprawnionych przez tę licencję i Reguły Użytkowania) ani zmieniać aplikacji lub jej części. Możesz tworzyć i przechowywać kopie jedynie na urządzeniach, które posiadasz lub kontrolujesz, na potrzeby tworzenia kopii zapasowych, zgodnie z warunkami tej licencji, Warunkami Korzystania oraz innymi warunkami i zasadami dotyczącymi urządzenia lub oprogramowania używanego. Nie możesz usuwać żadnych oznaczeń własności intelektualnej. Potwierdzasz, że nieuprawnione osoby trzecie nie będą miały dostępu do tych kopii w żadnym momencie.

2.6. Naruszenia wyżej wymienionych zobowiązań oraz próba takiego naruszenia mogą podlegać postępowaniu sądowemu i odszkodowaniom.

2.7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków licencji.

2.8. Nic w tej licencji nie powinno być interpretowane jako ograniczenie warunków stron trzecich. Korzystając z aplikacji, musisz zapewnić, że przestrzegasz odpowiednich warunków i zasad stron trzecich.

WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Aplikacja wymaga wersji firmware 3.1 lub wyższej. Licencjodawca zaleca korzystanie z najnowszej wersji firmware.

3.2. Licencjodawca stara się aktualizować Aplikację, aby była zgodna z zmodyfikowanymi/nowymi wersjami firmware’u i nowym sprzętem. Nie otrzymujesz prawa do żądania takiej aktualizacji.

3.3. Potwierdzasz, że masz obowiązek potwierdzić i ustalić, czy urządzenie końcowe, z którym zamierzasz używać Aplikacji, spełnia powyższe specyfikacje techniczne.

3.4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania specyfikacji technicznych w dowolnym momencie.

UTRZYMANIE I WSPIERANIE

4.1. Licencjodawca jest jedynie odpowiedzialny za świadczenie wszelkich usług utrzymania i wsparcia dla tej licencjonowanej Aplikacji. Możesz skontaktować się z Licencjodawcą za pośrednictwem adresu e-mail podanego w przeglądzie App Store dla tej licencjonowanej Aplikacji.

4.2. Drilll i Użytkownik końcowy uznają, że Apple nie ma żadnego obowiązku świadczenia usług utrzymania i wsparcia dla licencjonowanej Aplikacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem obowiązków zgodnie z punktem 2 niniejszej Umowy. W celu uniknięcia utraty danych, musisz korzystać z funkcji tworzenia kopii zapasowych Aplikacji w zakresie dozwolonym przez obowiązujące warunki korzystania z innych stron trzecich. Zostajesz poinformowany, że w przypadku zmian lub manipulacji Aplikacją nie będziesz miał dostępu do licencjonowanej Aplikacji.

GWARANCJA

6.1. Licencjodawca gwarantuje, że Aplikacja jest wolna od oprogramowania szpiegującego, koni trojańskich, wirusów lub innych złośliwych oprogramowań w chwili pobrania. Licencjodawca potwierdza, że Aplikacja działa zgodnie z opisem w dokumentacji użytkownika.

6.2. Nie udziela się żadnej gwarancji dotyczącej Aplikacji, która nie jest wykonywalna na urządzeniu, które było nieuprawnienie zmodyfikowane, obsługiwane w niewłaściwy sposób lub celowo, połączone lub zainstalowane z niewłaściwym sprzętem lub oprogramowaniem, lub używane z niewłaściwymi dodatkami, niezależnie od tego, czy przez Ciebie lub przez strony trzecie, lub jeśli istnieją inne przyczyny poza wpływem Drill, które wpływają na funkcjonowanie Aplikacji.

6.3. Masz obowiązek sprawdzić Aplikację natychmiast po jej zainstalowaniu i niezwłocznie zgłosić Drill App wszelkie wykryte problemy. Raport o defekcie zostanie rozważony i dalsze śledztwo zostanie przeprowadzone, jeśli zostanie wysłany w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty odkrycia.

6.4. Jeśli potwierdzimy, że Aplikacja jest wadliwa, Drill zastrzega sobie prawo do rozwiązania sytuacji poprzez usunięcie wady lub dostarczenie zastępczej Aplikacji.

6.5. W przypadku stwierdzenia, że Aplikacja nie spełnia żadnej zastosowanej gwarancji, możesz zgłosić to Operatorowi App Store, a cena zakupu Aplikacji zostanie Ci zwrócona. W największym dopuszczalnym zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, Operator App Store nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych wobec Aplikacji i jakichkolwiek innych strat, roszczeń, szkód, odpowiedzialności, wydatków i kosztów wynikających z jakiejkolwiek zaniedbania w zakresie spełnienia jakiejkolwiek gwarancji.

6.6. Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, każde roszczenie oparte na wadach wygasa po upływie ustawowego okresu przedawnienia dwunastu (12) miesięcy od daty udostępnienia Aplikacji Użytkownikowi. Okresy przedawnienia ustawowe określone przez prawo mają zastosowanie do użytkowników będących konsumentami.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ PRODUKTOWYCH

Drill App i Użytkownik końcowy uznają, że Drill App, a nie Apple, jest odpowiedzialne za rozpatrywanie jakichkolwiek roszczeń Użytkownika końcowego lub stron trzecich dotyczących licencjonowanej Aplikacji lub posiadania i/lub używania tej licencjonowanej Aplikacji przez Użytkownika końcowego, w tym, lecz nie tylko:

(i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności produktowej;

(ii) jakiekolwiek roszczenie, że licencjonowana Aplikacja nie spełnia żadnych obowiązujących wymagań prawnych lub regulacyjnych;

(iii) roszczenia wynikające z ochrony konsumentów, prywatności lub podobnych przepisów prawnych, w tym w związku z wykorzystaniem Twojej licencjonowanej Aplikacji HealthKit i HomeKit.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych ani nie zostałeś wymieniony na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku ogólnych pytań, skarg, pytań lub roszczeń dotyczących licencjonowanej aplikacji prosimy o kontakt: support@appdrills.com

ROZWIĄZANIE

Licencja jest ważna do momentu jej rozwiązania przez Drill lub Ciebie. Twoje prawa wynikające z tej licencji wygasną automatycznie i bez powiadomienia ze strony Drill, jeśli nie będziesz przestrzegać żadnego z warunków tej licencji. Po zakończeniu licencji należy zaprzestać korzystania z aplikacji i zniszczyć wszystkie kopie, pełne lub częściowe, aplikacji.

WARUNKI UMÓW ZE STRON TRZECICH I UPRAWNIONY BENEFICJENT

Drill zapewnia, że będzie przestrzegać odpowiednich warunków umów ze stron trzecich podczas korzystania z licencjonowanej aplikacji.

Zgodnie z sekcją 9 „Instrukcji dotyczącej minimalnych warunków licencji użytkownika końcowego dla deweloperów” Apple i spółki zależne Apple będą trzecimi beneficjentami tej umowy licencyjnej i – po zaakceptowaniu warunków tej umowy licencyjnej – Apple będzie miało prawo (i zostanie uznane za to, że przyjęło prawo) do egzekwowania tej umowy licencyjnej przeciwko Tobie jako beneficjentowi trzeciej strony.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Drill i użytkownik końcowy uznają, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń stron trzecich, że licencjonowana aplikacja lub posiadanie i korzystanie z tej licencjonowanej aplikacji narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej, Drill, a nie Apple, będzie jedynie odpowiedzialny za dochodzenie, obronę, ugody i rozwiązanie takich roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej.

STOSOWANIE PRAWA

Ta umowa licencyjna podlega prawu Ukrainy, z wyłączeniem zasad kolizji prawa.

RÓŻNE

Jeśli którykolwiek z warunków tej umowy stanie się nieważny, ważność pozostałych postanowień nie zostanie dotknięta. Nieważne warunki zostaną zastąpione ważnymi sformułowanymi w taki sposób, aby osiągnąć główny cel.

Porozumienia dodatkowe, zmiany i poprawki są ważne tylko wtedy, gdy są spisane na piśmie. Poprzedni zapis można zrzec się tylko na piśmie.

POBIERZ WARUNKI KORZYSTANIA W PDF